Ypourgeio ependyseisFLNEAETPA

Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 13:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ TOY ΑΓΡΟΤΙΚOY KTHNOΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜOY ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4673/2020 και σε εκτέλεση της 562/28-11-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», προσκαλούμε τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στις 08 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πρωινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας  διατάξεως :

ΘΕΜΑ  1ο: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ  2ο: Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

α) Επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους.

β) Τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Εάν δεν επιτευχθεί η από το Νόμο και το Καταστατικό, προβλεπόμενη απαρτία, ήτοι  εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται  και έχουν δικαίωμα ψήφου δεν είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του Α.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, ήτοι Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων  μελών του Α.Σ. που έχουν δικαίωμα ψήφου (Άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν.4673/2020 και Άρθρο 19 του καταστατικού). 

2. Δήλωση υποψηφιότητας για όλα τα Όργανα κατατίθεται από τα ενδιαφερόμενα μέλη μέχρι τρείς (3) μέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι 05/01/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.00μ.μ  στα γραφεία του Συνεταιρισμού  (Άρθρο 31 του Καταστατικού).

3.  Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό. ‘Ήτοι επί επταμελούς Δ.Σ. ο αριθμός των σταυρών είναι 4. Επί τριμελούς Ε.Σ, ο αριθμός των σταυρών είναι 2. (Άρθρο 20 παρ.3 του ν.4673/2020 και Άρθρο 31 του καταστατικού).

4. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο)

α) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό, για τα αδικήματα του άρθρου 35 του ν.4673/2020 και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας.

β) όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση.

γ) μέλος του Α.Σ. που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον νόμο και στο καταστατικό.

5. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού έχουν, από τα μέλη – συνεταιριστές, εκείνα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού και υποβάλλουν τη δήλωση ΟΣΔΕ σε αυτόν και έχουν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη - συνεταιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις ως μέλη του συνεταιρισμού, η προϋπόθεση του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε μία διαχειριστική χρήση.

6. Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ιδίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

7. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του εποπτικού συμβουλίου μέλος του συνεταιρισμού, το οποίο κατά την προηγούμενη θητεία, ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου συνεταιρισμού ή είναι σύζυγος μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Τα μέλη, προκειμένου να ψηφίσουν απρόσκοπτα, θα πρέπει να έχουν μαζί τους Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα. 

                  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

«Η ΕΝΩΣΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.